Tupoksi

Ketua dan Wakil Ketua

 • Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
 • Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
 • Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

 

Majelis Hakim

 • Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
 • Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 • Mengadiili perkara perdata dan perkara pidana.
 • Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
 • Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi yang telah berperkara, maka hakim bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya.
 • Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
 • Menyiapkan, memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.
 • Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
 • Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadilan negeri yang ditugaskan kepadanya.
 • Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima serta isu-isu hukum yang berkembang.
 • Melaksanakan tugas hakim pengawas bidang/ hawasmat sesuai dengan penunjukan pimpinan.
 • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

 

Panitera

 • Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
 • Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 • Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
 • Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
 • Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 • Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

 

Sekretaris

 • Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 • Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas:
 • Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 • Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.
 • Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
 • Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
 • Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran
 • Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN )

 

Panitera Muda Perdata

 • Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 • Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
 • Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
 • Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
 • Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 • Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

 

Panitera Muda Pidana

 • Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 • Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
 • Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
 • Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
 • Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 • Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

 

Panitera Muda Hukum

 • Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 • Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

 

Panitera Pengganti

 • Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 • Membuat berita acara persidangan.
 • Membantu Hakim dalam:Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
 • Membuat penetapan hari sidang;
 • Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
 • Mengetik putusan.
 • Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

 

Jurusita/Jurusita Pengganti

 • Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
 • Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
 • Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
 • Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
 • Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

 

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

 • Merencanakan dan menyusun anggaran DIPA
 • Merevisi DIPA
 • Membuat laporan aplikasi PP 39 Tahun 2006
 • Melaksanakan rencana program kerja
 • Mengelola surat dinas
 • Melakukan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan
 • Mengisi pembaruan konten website
 • Mengelola layanan informasi pengadilan
 • Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 • Membuat Laporan Tahunan Satuan Kerja

 

Sub Bagian Kepegawaian

 • Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
 • Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
 • Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
 • Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
 • Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
 • Menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan/pelantikan jabatan.
 • Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
 • Mengusulkan formasi CPNS.

 

Sub Bagian Umum dan Keuangan

 • Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
 • Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
 • Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
 • Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
 • Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
 • Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
 • Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
 • Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
 • Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
 • Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
 • Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
 • Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA).
 • Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
 • Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.
Search
 • 01_Andi_Hendrawan.jpg
 • 04_IRa_Octapiani.jpg
 • 05_Richa_Septiawan.jpg
 • 06_cAgnes_Monica.jpg
 • 07_Yeni_Debora.jpg
 • 08_Rafli_Fadilah.jpg
 • 09_Dewi_Aisyah.jpg
 • 10_Julianto.jpg
 • 11_Adri_Helver_Roniarta.jpg
 • 12_M_Najmi.jpg
 • 13_Achmad_Usni.jpg
 • 14_Edi_Santoso.jpg
 • 15_Mayrino_Sustra.jpg
 • 16_Iriyanto.jpg
 • 17_Purnamasari.jpg
 • 18_Febri_Dwi_Saputra.jpg
 • 19_Handri_Saputra.jpg
 • 20_Yuli_Ropika_Hasnita.jpg
 • 21_Benny_Ramadhan.jpg
 • 22 Iskandar.jpg
 • 23 Fitriyanti.jpg
 • 24 Abdul Halim.jpg
 • 25 Supriyadi.jpg
 • 26 Mutmainah.jpg
 • 27 Nora.jpg
 • 28 Listiono Rahmadi.jpg
 • 29 Lufhfiah Faradilla.jpg

Login Form
Peta PN se Indonesia

Alamat Kami :
Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH., Kec. Bram Itam, Kuala Tungkal. Jambi 36510
Telp/Fax : 0742-7351000
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Pengunjung hari ini : 14

Total Pengunjung : 30662

Legetøj og BørnetøjTurtle